Stadgar

Föreningens stadgar

Antagna vid föreningens bildande 1990-02-15 samt ändringar antagna vid höstmöte 1999-10-13, årsmöte 2003-03-25, årsmöte 2010-03-16 och höstmöte 2013-10-17.


§ 1. Ändamål och verksamhet

Föreningens ändamål är att i samarbete med arkivmyndigheter, forskare och släktforskar-organisationer genom forskning i allt känt och åtkomligt material söka återfinna de uppgifter som bör ha funnits i de vid branden i Tossene kyrkoarkiv 1898-01-12 förstörda kyrkoböckerna. Dessa kompletteras med befintliga kyrkobokföringsuppgifter. Allt material skall vara tillgängligt för forskare i föreningens arkiv i Bovallstrand samt på föreningens dator i Kungshamns bibliotek.


Föreningen står dessutom som huvudman för torp- och gårdsinventeringarna i Sotenäs kommun.


§ 2. Medlemskap

Medlemskap erhålles av den som anmäler intresse och erlägger den avgift som årsmötet fastställer.


Hedersmedlem föreslås av styrelsen och utses vid årsmöte. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift.


§ 3. Medlemsavgift

Medlemsavgiften fastställes av årsmötet för det kommande kalenderåret. Avgift som nytillkommen medlem erlägger under det sista kvartalet gäller även för nästa år.


§ 4. Styrelsen

Årsmötet skall välja styrelse som utgöres av ordförande för ett år och sex ledamöter för två år, varav tre väljs vartannat år. Vidare skall väljas två revisorer, en revisorersättare samt valberedning med tre ledamöter varav en sammankallande för ett år vardera.


Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör, sekreterare samt innehavare av övriga erforderliga funktioner. Forskaruppgifterna fördelar styrelsen i samråd, varvid vars och ens särskilda kunskaper, intresse och möjligheter tillvaratages. Arbetet bedrives ideellt, men var och en har rätt till ersättning för gjorda utlägg. Då arbetet är avsett att i färdigt skick komma alla till godo, bör styrelsen årligen till sina kostnader söka bidrag från berörda kyrkliga och borgerliga kommuner.


§ 5. Årsmöte

Årsmöte hålles varje år senast i mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse med dagordning, verksamhetsberättelse och inbetalningskort utsändes senast två veckor före årsmötet. Övriga handlingar tillhandahålles vid årsmötet.


§ 6. Medlemsmöte

Ett medlemsmöte hålles varje höst på tid och plats som styrelsen bestämmer.


§ 7. Ändring av stadgarna

Ändring av stadgarna fastställes vid två på varandra följande medlemsmöten, varav det ena skall vara årsmöte.


§ 8. Beslut om upplösning

Beslut om föreningens upplösning och tillgångarnas fördelning skall ske vid två på varandra följande medlemsmöten, varav det ena skall vara årsmöte.